Pomoc telefoniczna przy zakupie biletu autokarowego

Tylko dla naszych klientów

 • gwarantowana najniższa cena (bez prowizji, bez dopłat!)
 • bilety ponad 80 przewoźników do kupienia w 15 minut
 • dwa największe w Polsce systemy rezerwacji
 • przewozy do 32 krajów Europy w tym do 24 000 miejscowości!
 • bezpieczne transakcje kartą lub przelewem z 23 banków

Ubezpieczenia i zniżki

Regulamin przewoźnika

wróć do spisu przewoźników

 Warunki

Regulamin przewozu osób i bagażu
firmy Becker Reisen Anna Dreschler
(pełny tekst)
obowiązujący od dnia 01.01.2016 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy prawo przewozowe, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
 2. Regulamin Przewozu Becker Reisen Anna Dreschler sporządzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r.; poz. 915);
  2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zmian.);
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.);
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. nr 133 poz. 883; z późn. zmian.),
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 23 maja 1996 r. (w sprawie przewozu osób i bagażu);
  6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 24 lutego 2006 r. (w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego);
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.03.2011 r. (w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług).
 3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do licencjonowanych autokarowych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmę Becker Reisen Anna Dreschler oraz podwykonawców firmy wykonujących przewóz na jej zlecenie.
 4. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Przewoźnik - przedsiębiorca Becker Reisen Anna Dreschler z siedzibą w Rybnie przy ulicy Wyzwolenia 88; 13-220 Rybno; wykonujący przewóz Pasażerów autokarem bądź autobusem, na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób w międzynarodowym i krajowym transporcie drogowym;
  2. Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;
  3. Bilet - dokument upoważniający do przejazdu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę;
  4. Bagaż - rzeczy ruchome zabierane przez Pasażera do autokaru:
   • bagaż podstawowy – bagaż rejestrowany, którego przewóz wliczony jest w cenę biletu, /li>
   • bagaż dodatkowy – drugi i kolejne sztuki bagażu rejestrowanego, za przewóz których pobierana jest dodatkowa opłata przez załogę autokaru o ile Regulamin nie stanowi inaczej: /li>
   • bagaż podręczny – bagaż nierejestrowany, który wnoszony jest na pokład autokaru, i który pozostaje pod opieką Pasażera przez cały czas trwania podróży;
  5. Rozkład jazdy - podstawowe informacje o wykonywanej usłudze przewozowej a w szczególności o przebiegu trasy, terminach i miejscu odjazdu i przyjazdu autokarów oraz inne informacje niezbędne dla prawidłowego korzystania z usług przewozowych;
  6. Cennik - aktualne ceny biletów za przejazd na trasach objętych rozkładem jazdy;
  7. Firmy partnerskie – krajowi i zagraniczni przewoźnicy współpracujący z przewoźnikiem;
  8. Przewóz – usługa transportowa osób i ich bagażu wykonywana autokarem bądź autobusem na podstawie stosownych dokumentów niezbędnych do wykonania tejże usługi w ramach regularnego krajowego bądź międzynarodowego przewozu liniowego, realizowanego przez przewoźnika oraz firmy partnerskie;
  9. Umowa przewozu – umowa zawarta między przewoźnikiem a Pasażerem na podstawie wykupionego biletu, na podstawie którego przewoźnik zobowiązuje do przewozu Pasażera według relacji zamieszczonej w bilecie;
  10. Agent – przedsiębiorca związany z Becker Reisen Anna Dreschler umową agencyjną na sprzedaż biletów;
  11. Złota Karta Klienta – przyznawana klientowi po spełnieniu warunków określonych Regulaminem Złotej Karty Klienta;
  12. Platynowa Karta Klienta – przyznawana pasażerowi posiadającemu Złota Kartę Klienta przy spełnieniu warunków określonych Regulaminem Platynowej Karty Klienta;
  13. Regulamin Złotek Karty Klienta oraz Platynowej Karty Klienta – określone warunki po spełnieniu których pasażer nabywa prawo do otrzymania Złotej Karty Klienta bądź Platynowej Karty Klienta;;
  14. System sprzedaży – system informatyczny służący do sprzedaży i rezerwacji biletów;
  15. Promocja – sprzedaż biletów prowadzona przez przewoźnika poprzez sieć agencyjną i Internet na specjalnych zasadach określona przez przewoźnika;
  16. Faktura VAT za przewóz – bilet jest uznany za fakturę VAT zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360).

II. BILET

 1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu autokarami Przewoźnika jest ważny bilet.
 2. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu i nie może być odstąpiony innej osobie.
 3. Dokonanie zakupu biletu firmy Becker Reisen Anna Dreschler oznacza zawarcie umowy przewozu oraz przyjęcie REGULAMINU PRZEWOZU OSÓB i BAGAŻU.
 4. Sprzedaż biletów jest prowadzona w sieci agentów Becker Reisen Anna Dreschler w kraju jak i poza granicami, w biurach własnych oraz za pośrednictwem Internetu.
 5. Rodzaje biletów:
  1. Bilet jednostronny – bilet z określoną datą wyjazdu upoważniający do przejazdu tylko w jedną stronę;
  2. Bilet dwustronny datowany – bilet z określoną datą wyjazdu oraz z określoną datą powrotu upoważniający do przejazdu w dwie strony;
  3. Bilet dwustronny otwarty – tzw. bilet „OPEN” upoważniający do przejazdu w dwie strony z określoną datą wyjazdu bez określonej daty powrotu, którą pasażer określa sam, ważny 12 miesięcy od daty zakupu;
  4. Bilet zniżkowy – bilet jednostronny lub dwustronny datowany bądź otwarty zakupiony przez pasażera po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem dotyczącym zakupu biletów zniżkowych;
  5. Bilet promocyjny – bilet jednostronny lub dwustronny datowany bądź otwarty zakupiony w promocji.
 6. Data powrotu dla biletu dwustronnego datowanego musi zawierać się w ciągu 12 miesięcy.
 7. Bilet dla zachowania swojej ważności musi zawierać: serie i numer, nazwę przewoźnika lub przewoźnikόw, określenie daty podrόży, imie i nazwisko okaziciela legitymujacego się nim podczas podrόży, kwotę oplaconą za bilet, oznaczenie biura (agenta ) w którym dokonano zakupu bądź informację o zakupie przez Internet.
 8. Bilet przewoźnika Becker Reisen Anna Dreschler jest fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli w jego treści dodatkowo umieszczono następujące dane: numery identyfikacji podatkowej NIP przewoźnika - sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem VAT oraz kwotę podatku VAT.
 9. Kupujący bilet zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych na nim zawartych oraz sprawdzenia ilości odcinków upoważniających do zrealizowania przejazdu.
 10. Wszelkie zmiany dotyczące biletu można dokonywać w miejscu jego wcześniejszego zakupu, w centrali przewoźnika osobiście lub telefonicznie. Zmiany w biletach internetowych dokonywane są przez Pasażera samodzielnie za pośrednictwem strony internetowej, na której bilet został zakupiony.
 11. Zmiany daty wyjazdu i powrotu oraz określenie daty powrotu dla biletu OPEN dokonywane są w miarę możliwości wolnych terminów.
 12. Za zmianę terminu podróży dokonywaną do dnia wyjazdu pobierane są opłaty przy przyjęciu pasażera na pokład autokaru u załogi autokaru, w wysokości 5€ lub 20 PLN.
 13. Za zmianę terminu wyjazdu/powrotu dokonywaną w dniu wyjazdu przewoźnik pobiera opłatę w wysokości 50% wartości biletu jednostronnego relacji zawartej w bilecie Klienta za wyjątkiem klientów z PLATYNOWĄ KARTĄ KLIENTA. Opłata dla klientów posiadających Platynową Kartę Klienta wynosi 20 PLN lub 5 EUR.
 14. Datowanie biletu "OPEN" polega na zarezerwowaniu przez Pasażera konkretnego terminu podróży powrotnej. Rezerwacji Pasażer dokonuje osobiście lub telefonicznie w biurze przewoźnika lub u agenta. osoby uprawnionej.
 15. Bilety, w których termin wyjazdu jest odległy o miesiąc lub więcej od daty zakupu tych biletów wymagają potwierdzenia na minimum 7 dni przed data określona w bilecie, ze względu na możliwości zmian w rozkładach jazdy. W przypadku takich zmian Przewoźnik gwarantuje bezpłatna zmianę terminu wyjazdu lub miejscowości docelowej.
 16. Przewoźnik dopuszcza stosowanie opłat dodatkowych za zamknięcie biletu OPEN na terminy świątecznych szczytów przewozowych.
 17. Pasażer ma prawo rezerwacji wybranego przez siebie miejsca w autokarze po wykupieniu biletu pod warunkiem dostępnych miejsc wskazanych przez pasażera. W przeciwnym razie proponowane pasażerowi jest inne miejsce. Za rezerwację konkretnego miejsca w autokarze jest pobierana opłata w wysokości 1 EUR lub 4 PLN u załogi autokaru.
 18. Cenę biletu i termin jej obowiązywania określa Przewoźnik. Cena biletu ustalona jest według cenników obowiązujących na dzień wyjazdu w dniu wystawienia biletu. Cenniki zawierają również warunki otrzymania, oraz wysokość obowiązujących aktualnie zniżek.
 19. Bilet traci ważność, a umowę przewozu uznaje się za rozwiązaną z przyczyn obciążających pasażera:
  1. po zgłoszeniu rezygnacji z przejazdu;
  2. po odjeździe autokaru gdy pasażer nie stawił się na czas i wyznaczone miejsce odjazdu;
  3. w przypadku braku datowania biletu OPEN - po 12 miesiącach od daty wyjazdu.
 20. Każdy bilet PRZEWOŹNIKA podlega weryfikacji przez załogę autokaru podczas przyjmowania PASAŻERA na pokład autokaru.

III. ZNIŻKI I PROMOCJE

 1. Przewoźnik określa wysokość zniżek i zamieszcza je w cenniku.
 2. System zniżek:
  • dzieci do 12 roku życia (na pierwsze dziecko) - 50%
  • dzieci do 12 roku życia (każde następne dziecko pod opieką tego samego opiekuna) -10%
  • młodzież od 12 do 26 roku życia -10%
  • seniorzy po 60 roku życia -10%
  • grupy zorganizowane min 10 osób -10%
  • Stały Klient Złota Karta Klienta -15%
  • Stały Klient Platynowa Karta Klienta -20%
 3. Do uzyskania zniżki wymagane jest posiadanie dokumentów uprawniających do jej otrzymania oraz przedstawienia ich na każde żądanie:
  1. przy zakupie biletu u agenta bądź w biurze Przewoźnika;
  2. przy przyjmowaniu Pasażera do autokaru.
 4. Łączenie zniżek nie jest możliwe. W przypadku gdy Pasażerowi przysługują dwie lub więcej zniżek, stosuje się wówczas największą przysługującą mu zniżkę.
 5. W przypadku zakupu biletu zniżkowego bez odpowiedniego uprawnienia Pasażer zobowiązany jest do dopłaty różnicy do wysokości pełnego biletu.
 6. Pasażer może nabyć szczególne uprawnienia do otrzymania zniżki oraz dodatkowych promocji na przejazd liniami PRZEWOŹNIKA poprzez przystąpienie do programu lojalnościowego, którego warunki określa REGULAMIN ZŁOTEJ KARTY KLIENTA oraz PLATYNOWEJ KARTY KLIENTA.

IV. PASAŻER

 1. Pasażer dokonujący zakupu biletu na linie Becker Reisen Anna Dreschler automatycznie przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Pasażer ma prawo do zapoznania się z „Regulaminem Przewozu osób i bagażu”. W tym celu Regulamin jest dostępny u każdego agenta poprzez stronę WWW. Przewoźnika.
 3. Pasażer ma prawo do przejazdu autokarem zgodnie z posiadanym biletem oraz przewiezienia ilości bagażu określonej w " „Regulaminie przewozu osób i bagażu ". Wsiadanie i wysiadanie może odbywać się wyłącznie na przystankach określonych w bilecie Pasażera zgodnie z rozkładem jazdy.
 4. Pasażer ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa miejscowego krajów przez które odbywa się przejazd, a w szczególności przepisów dotyczących zasad odbywania podróży, dokumentów uprawniających do przekraczania granic oraz przepisów celnych i podatkowych dotyczących osoby odbywającej podróż oraz jej bagażu podstawowego, dodatkowego i podręcznego.
 5. Pasażer zobowiązany jest do:
  1. posiadania i okazania załodze autokaru ważnego biletu oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia do otrzymania zniżki jeżeli takowa została udzielona;
  2. przybycia na miejsce odjazdu autokaru z co najmniej na 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru;
  3. stosowania się do poleceń i zarządzeń załogi autokaru wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie Pasażerów i Przewoźnika;
  4. przekazania bagażu podstawowego oraz dodatkowego jeżeli posiada ze sobą załodze w celu zarejestrowania go oraz umieszczenia w luku bagażowym;
  5. wniesienia opłaty za dodatkowy bagaż lub nadbagaż;
  6. okazywania na wezwanie uprawnionych służb wymaganych dokumentów.
 6. O ile przepisy kraju docelowego lub kraju tranzytowego nie stanowią inaczej dzieci i osoby małoletnie, które nie ukończyły 12 roku życia mogą korzystać z przejazdu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby w wieku od dnia ukończenia 12 lat do dnia ukończenia 18 roku życia mogą podróżować samodzielnie tylko i wyłącznie na podstawie ważnego biletu oraz druku „UPOWAŻNIENIE PRZEWOZU NIELETNIEGO PASAŻERA”, który winien być wypełniony i podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna osoby nieletniej w momencie zakupu biletu lub przed wpuszczeniem ww osoby na pokład autokaru.
 7. Dziecko do 12 roku życia i nieprzekraczające 150 cm wzrostu powinno być przewożone w specjalnym foteliku ochronnym lub innym urządzeniu odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka. Rodzic bądź opiekun prawny dziecka jest zobowiązany w takim przypadku na czas podróży do zapewnienia dziecku odpowiedniego urządzenia.
 8. Pasażer ma obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa w autokarach w nie wyposażonych.
 9. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy nie powodować przez swoje zachowanie konieczności wszczynania poszukiwań, interweniowania służb porządkowych, policji, straży granicznej itp.; bądź opóźnień przy odjeździe autokaru.
 10. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków oraz innych środków odurzających w autokarze jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez załogę autokaru naruszenia ww przepisu Przewoźnik ma prawo usunąć Pasażera z autokaru lub nie dopuścić do zajęcia przez niego miejsca w autokarze. Opuszczenie autokaru przez pasażera powinno odbyć się w miejscu dla niego bezpiecznym.
 11. Pasażer odpowiada za szkody, jakie ze swojej winy wyrządził Przewoźnikowi lub innym pasażerom. Pasażer, który wskutek zaniedbania bądź w sposób umyślny spowoduje zanieczyszczenie autokaru, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Przewoźnika kary umownej do wysokości 200 PLN lub 50 EURO.
 12. Pasażer jest objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie obecności pasażera na pokładzie autokaru. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza autokarem nie są objęte tym ubezpieczeniem.

V. BAGAŻ

 1. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania ustanowionych przez PRZEWOŹNIKA przepisów dotyczących przewozu bagażu.
 2. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera. Obowiązek oznaczenia opisany w tym punkcie spoczywa na Podróżnym.
 3. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu w luku bagażowym 1 sztuki bagażu podstawowego o wymiarach łącznych 180 cm (wysokość + szerokość + długość) i wadze do 30 kg oraz bagażu podręcznego o wadze do 5 kg, mieszczącego się na półce bagażowej.
 4. Za każdy bagaż przekraczający powyższe limity, oraz dodatkowy bagaż (nadbagaż) pobierana jest opłata
 5. Opłata za każdy dodatkowy bagaż lub bagaż ponadgabarytowy wynosi 20 PLN lub 5 EUR.
 6. Pasażer powinien zadbać, aby na przewożonym bagażu zarówno bezpłatnym jak i płatnym został umieszczony odpowiedni odcinek kuponu bagażowego zawierający jego imię i nazwisko oraz miejsce docelowe podróży.
 7. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach. O zabraniu bagażu dodatkowego (tzw. nadbagaż) lub bagażu ponadgabarytowego każdorazowo decyduje obsługa autokaru.
 8. Przewóz zwierząt w autokarze jest zabroniony.
 9. Zabrania się przewozu bagażu zawierającego przedmioty, których przewóz jest zabroniony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak również bagażu zawierającego przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym podróżnym albo PRZEWOŹNIKOWI lub narażać podróżnych na niewygody. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 10. Przewoźnik nie odpowiada za bagaże i rzeczy znajdujące się poza lukiem bagażowym.
 11. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy zapomniane lub z innego powodu pozostawione przez Pasażera w autokarze po zakończeniu podróży.
 12. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż podręczny poza przypadkiem, kiedy szkoda powstała z winy Przewoźnika.
 13. Przewoźnik nie odpowiada za utrate bagażu w przypadku jego kradzieży.
 14. Przewoźnik nie odpowiada także za szkody polegające na utracie gotówki, sprzętu elektronicznego, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej. Przy przewozie przedmiotów wartościowych Przewoźnik zaleca wykupienie indywidualnego ubezpieczenia bagażu.
 15. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność przed służbami granicznymi lub celnymi za przewożony bagaż podstawowy, dodatkowy i podręczny umiejscowiony w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w autokarze tzn. przed, pod, obok a także umieszczony na półce bagażowej.
 16. Bagaż nieodebrany przez Pasażera podlega likwidacji. W przypadku niebezpiecznych lub łatwo psujących się rzeczy likwidacja przeprowadzona jest niezwłocznie. W pozostałych przypadkach po upływie 30 dni od daty podróży nie wcześniej jednak niż po upływie 10 dni od dnia zawiadomienia uprawnionego do odbioru bagażu o ile takie zawiadomienie można uprawnionemu wysłać. Zasady likwidacji nieodebranego bagażu określają przepisy prawa.

VI. PRZEWOŻNIK

 1. Przewoźnik jest zobowiązany do zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na podstawie niniejszego „Regulaminu przewozu osób i bagażu” na trasie określonej w bilecie zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.
 2. Przewóz jest wykonywany przez Przewoźnika lub firmy partnerskie współpracujące z Przewoźnikiem. W przypadku powierzenia przewozu osób firmie partnerskiej Przewoźnik odpowiada za rzetelne wykonanie przewozu tak jakby sam wykonywał ten przewóz.
 3. Autokary obsługujące linie są odpowiednio oznaczone tablicami informacyjnymi.
 4. Godziny odjazdu oraz przyjazdu zamieszczone w rozkładach jazdy są godzinami orientacyjnymi. W związku z tym Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu oraz inny niż podany w rozkładzie jazdy czas przyjazdu do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera z przyczyn od niego niezależnych spowodowanych ruchem komunikacyjnym na drodze przejazdu autokaru bądź spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne, graniczne i celne).
 5. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych takich jak np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej, ani wynikających z tego skutków.
 6. Przewoźnik może ze względów logistycznych wprowadzić przesiadki podczas przejazdu.
 7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu na trasie przejazdu spowodowane względami logistycznymi lub bezpieczeństwem podróżnych, bez uprzedniego informowania o tym fakcie.
 8. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
  1. znajduje się w stanie nietrzeźwym, pod wpływem alkoholu bądź pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub w stanie wskazującym na chorobę zakaźną;
  2. zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych Pasażerów;
  3. zachowuje się w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu w ruchu lądowym, punktualności lub ciągłości przewozu;
  4. odmawia uiszczenia opłat za nadbagaż, lub opłat manipulacyjnych za datowanie lub zmiany biletu;
  5. nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych lub bez uprzedniego poinformowania Przewoźnika przewozi przedmioty, które wymagają dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie autokaru na granicy. W takim przypadku bilet Pasażera na przejazd w jedną stronę uważa się za wykorzystany;
  6. nie przestrzega Regulaminu przewozu osób i bagażu.
 9. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień przewidzianych w ptk. 6.8 ust.e, nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
 10. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożności jej kontynuowania, Przewoźnik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań zapewnić inny środek transportu umożliwiającego dotarcie Pasażera do miejsca przeznaczenia
 11. Przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone Pasażerowi od chwili wejścia, do chwili opuszczenia przez niego autokaru oraz za uszkodzenie lub całkowitą czy częściową utratę bagażu z wyjątkiem przypadku, gdy wyżej wymieniona sytuacja powstała z winy Pasażera, osoby trzeciej za działanie której Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności lub z powodu siły wyższej.
 12. Przewoźnik zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek choroby lub leczenia szpitalnego.
 13. Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu lub zwrot należności za najtańszy możliwy transport odbywający drogą lądową.
 14. Przewoźnik odpowiada za szkody poniesione przez podróżnych z powodu opóźnienia lub odwołania regularnego przewozu tylko w przypadku, kiedy szkoda wynikła z winy lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
 15. Na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy o cudzoziemcach, przewoźnik ma prawo przed rozpoczęciem podróży zażądać od Pasażera – cudzoziemca z kraju spoza Unii Europejskiej okazania ważnego paszportu oraz wizy jeżeli jest wymagana. W przypadku nie okazania tych dokumentów Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia Pasażera na pokład autokaru. W takim przypadku pasażerowi należy się zwrot za bilet zgodnie z określonymi warunkami w pkt. 6.3.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEWOZU I ZWROT NALEŻNOŚCI ZA NIEWYKORZYSTANY BILET

 1. Pasażer ma prawo do odstąpienia umowy przewozu. Rezygnacja z przewozu może być dokonana przez Pasażera tylko u agenta u którego bilet został wystawiony lub bezpośrednio u Przewoźnika.
 2. Pasażer ma prawo do odstąpienia umowy przewozu podczas wykonywania przewozu tylko i wyłącznie w planowanym miejscu postoju autokaru na przystankach w których pasażerowie są przyjmowani do autokaru bądź jest to ich miejsce wysiadania. Podczas rezygnacji z dalszej podróży Pasażer ma obowiązek poinformowania o tym załogi autokaru, która z kolei fakt ten odznacza na bilecie Pasażera oraz na liście pasażerów z odpowiednią adnotacją.
 3. Pasażerowi, który odstąpił od umowy przewozu zgodnie z zapisem pkt. 7.2 przysługuje zwrot ceny biletu po potrąceniu odstępnego w wysokości 95% wartości biletu chyba, że odstąpienie od umowy przewozu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika. W takim wypadku pasażerowi przysługuje zwrot całej kwoty biletu.
 4. Za niewykorzystany bilet z powodu rezygnacji z przewozu w trybie określonym w pkt 7.1 Pasażerowi przysługuje zwrot należności za bilet, pomniejszonej o odstępne, które wynosi według poniższego:
  1. 10% ceny biletu jednostronnego i dwustronnego oraz OPEN jeżeli zwrot następuje do trzech dni przed datą wyjazdu;
  2. 10% różnicy między ceną biletu OPEN i biletu jednostronnego w przypadku zwrotu części powrotnej biletu OPEN dokonywanej po dacie wyjazdu;
  3. 30% ceny biletu jednostronnego i dwustronnego oraz OPEN jeżeli zwrot następuje dwa do jednego dnia przed datą wyjazdu;
  4. 95% ceny biletu jednostronnego i dwustronnego oraz OPEN w przypadku rezygnacji z przewozu w dniu wyjazdu.
 5. W przypadku rezygnacji z jednego kierunku jazdy (powrotu) dla biletu dwustronnego datowanego, zwrotowi podlega różnica pomiędzy ceną biletu dwustronnego i jednostronnego pomniejszona o odpowiednie potrącenie odstępnego w zależności od terminu dokonywania zwrotu zgodnie z zapisem pkt. 7.4.
 6. W przypadku gdy Pasażer został usunięty z autokaru z przyczyn podanych w pkt. 6.8 za wyjątkiem ust. e Regulaminu przewozu osób i bagażu pasażerowi przysługuje zwrot biletu po potrąceniu odstępnego w wysokości 99% ceny biletu.
 7. Datą wyjazdu jest wcześniejsza data przewozu uwidoczniona na bilecie.
 8. PRZEWOŹNIK zastrzega sobie prawo do zmian wysokości potrąceń w zależności od linii.
 9. PRZEWOŹNIK nie dokonuje zwrotu biletu:
  1. za bilety utracone, skradzione lub zniszczone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację biletu;
  2. za niewykorzystane przez pasażera z przyczyn leżących po jego stronie,;
  3. za niewykorzystaną część powrotną biletu OPEN po upływie jego ważności.
 10. PRZEWOŹNIK nie wystawia duplikatu biletu. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wystawienie duplikatu za opłatą.
 11. Podstawą do ubiegania się o zwrot należności za niewykorzystany bilet jest oryginał kuponu podróżnego oraz kuponu Pasażera.
 12. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje agent wystawiający bilet.
 13. Zwrot biletu internetowego może nastąpić wyłącznie po dokonaniu operacji zwrotu biletu na stronie, której bilet został zakupiony. Zwrot dokonywany jest z potrąceniem zgodnie z pkt. 4 Regulaminu. Zwrot należności dokonywany jest na konto bądź rachunek karty płatniczej.

VIII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie bezpośrednio do Przewoźnika, pocztą lub za pośrednictwem agenta, u którego zakupiono bilet oraz pocztą elektroniczną.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie przez Pasażera, lub jego opiekuna prawnego, w okresie do 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszonych zastrzeżeń, ewentualnie doznanych szkód i związanych z tym roszczeń, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię oraz rachunki dokumentujące wszelkie koszty poniesione z tytułu wnoszonej reklamacji.
 3. Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Termin rozpatrzenia reklamacji może być przedłużony do 3 miesięcy pod warunkiem powiadomienia pasażera o przyczynach mających wpływ na przedłużenie terminu.
 4. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż . Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru w bilecie Pasażera, a następnie w formie pisemnej do biura Przewoźnika.
 5. Przyjęcie bagażu przez uprawnionego pasażera bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia bagażu, chyba że:
  1. Szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem bagażu do luku bagażowego;
  2. Zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
  3. Szkodę nie dającą się zauważyć z zewnątrz uprawniony stwierdził po przyjęciu bagażu i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem bagażu a jej wydaniem.
 6. Reklamacji nie można składać w przypadku, gdy bagaż przy przyjmowaniu do luku bagażowego nie był oznakowany odpowiednim kuponem.
 7. Wysokość odszkodowania należnego Pasażerowi za zniszczenie lub uszkodzenie bagażu bądź jego utratę ograniczona jest wysokością zwykłej wartości przewożonego bagażu. Odszkodowanie będzie wypłacone jedynie pod warunkiem prawidłowego zarejestrowania bagażu w autokarze (oznaczenie bagażu kuponami bagażowymi).
 8. Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji oraz wnoszenia roszczeń jest Pasażer lub jego następca prawny.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przewoźnik może przetwarzać bez zgody Pasażera dane w celu prawidłowej realizacji umowy o przewóz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Przewoźnik zobowiązuje się do zachowania danych i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że pasażer wyraźnie upoważni go do tego, albo upoważnienie takie będzie wynikać z przepisów prawa
 3. Pasażerowi przysługuje wgląd do własnych danych osobowych przekazanych Przewoźnikowi.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy o których mowa w punkcie 1.2 niniejszego Regulaminu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.01.2016 roku.

wróć do spisu przewoźników

Informujemy, ze strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Ustawieniami plikow cookies mozna zarzadzac za pomoca ustawien przegladarki internetowej. Kliknij zgadzam sie aby ukryc ten komunikat.