Pomoc telefoniczna przy zakupie biletu autokarowego

Tylko dla naszych klientów

 • gwarantowana najniższa cena (bez prowizji, bez dopłat!)
 • bilety ponad 80 przewoźników do kupienia w 15 minut
 • dwa największe w Polsce systemy rezerwacji
 • przewozy do 32 krajów Europy w tym do 24 000 miejscowości!
 • bezpieczne transakcje kartą lub przelewem z 23 banków

Ubezpieczenia i zniżki

Regulamin przewoźnika

wróć do spisu przewoźników

 Warunki

REGULAMIN PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o.
NIP: 5252587415, Regon: 147254146
Regulamin obowiązuje od dnia 03.02.2015 r.
Stosunki prawne powstałe wcześniej są objęte postanowieniami wcześniejszych Regulaminów.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu zgodnie z przepisami art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.); dalej: „Prawo Przewozowe”.
 2. Postanowienia Regulaminu stosuje się do licencjonowanych, autokarowych, międzynarodowych przewozów pasażerskich Oferenta Yokato Sp.z o.o oraz firm partnerskich - Przewoźników, wymienionych w obowiązującym rozkładzie jazdy
 3. Sprzedaż biletów jest prowadzona w imieniu przewoźników w sieci Oferenta Yokato Sp.z o.o. i przez Internet.
 4. Niezbędne informacje dotyczące podróży (tj. przebieg trasy danej linii, miejsca ewentualnych przesiadek na trasie i inne) zawiera aktualny rozkład jazdy Przewoźnika, dostępny w biurach sprzedaży biletów oraz na stronie internetowej.
 5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  • Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu;
  • Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób w międzynarodowym transporcie drogowym;
  • Oferent - firma udostępniająca Ofertę przewożnika do sprzedaży za pośrednictwem Systemów Zarządzania Rezerwacją
  • Opłata Rezerwacyjna – opłata administracyjna za zmiany daty wyjazdu w zakupionych wcześniej biletach;
  • Bilet – dokument upoważniający do przejazdu organizowanego przez Przewoźnika, mający postać:
  • Biletu Elektronicznego – wystawianego przez Przewoźnika i przesyłanego drogą elektroniczną w postaci Faktury Elektronicznej albo
  • Biletu Tradycyjnego – wystawianego przez Przewoźnika w wyniku zakupu dokonywanego w Punkcie Sprzedaży; Bilet Tradycyjny stanowi fakturę w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.); dalej: „Ustawa o VAT”, w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485), dalej: „Rozporządzenie”;
  • Faktura Elektroniczna – bilet uznawany za fakturę na podstawie art. 2 pkt 31 i pkt 32 Ustawy o VAT w związku z § 3 Rozporządzenia, przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106m Ustawy o VAT;
  • Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez Pasażera do autokaru; Bagaż może składać się z Bagażu podstawowego lub Bagażu podręcznego, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu;
  • Podróż – przejazd z określonym terminem oraz miejscem odjazdu i miejscem docelowym;
  • Opłata – cena Biletu za Podróż, określona w Bilecie, wiążąca w momencie zakupu Biletu; Całkowita Cena Przewozu – suma Opłaty i Opłaty Rezerwacyjnej stanowiąca należność za przejazd w rozumieniu Prawa Przewozowego;
  • Osoba Niepełnosprawna – osoba, która ma problemy z poruszaniem się i używa wózka inwalidzkiego lub innego podobnego urządzenia, które musi zostać przewiezione razem z tą osobą;
  • Umowa Przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem na podstawie Biletu, zgodnie z którą Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia za wynagrodzeniem Pasażera i Bagażu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na Bilecie, na warunkach zawartych w Regulaminie;
  • Strona Internetowa Przewoźnika – strona internetowa pod adresem visitor.com.pl za pomocą której można nabyć Bilet Elektroniczny (samodzielnie bądź poprzez Pośrednika);
  • System Zarządzania Rezerwacją – funkcjonalność dostępna na Stronie Internetowej Przewoźnika, umożliwiająca samodzielne dokonanie przez Pasażera (nabywcę Biletu Elektronicznego) zmiany lub zwrotu wcześniej zakupionego Biletu Elektronicznego,
  • Agent – podmiot, który za pomocą systemu lub Strony Internetowej realizuje składane przez Pasażera (nabywcę Biletu) dyspozycje zakupu Biletów, pobierając prowizję zgodnie z umową zawartą z Przewoźnikiem;
  • Punkt Sprzedaży – punkt sprzedaży Biletów Tradycyjnych należący do własnej sieci dystrybucji Przewoźnika.
 6. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest publikowany na stronie internetowej visitor.com.pl

2. PASAŻER.

 1. Pasażer jest zobowiązany do:
  1. posiadania ważnego biletu, dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych dla odbycia podróży.
  2. przybycia na miejsce odprawy podróżnych, na przystanek, co najmniej na 30 minut przed planowanym odjazdem autokaru,
  3. okazania przy odprawie ważnego i właściwego biletu uprawniającego do przejazdu;
  4. złożenia bagażu do luków bagażowych po wniesieniu opłaty za bagaż dodatkowy,
  5. stosowania się do poleceń załogi autokaru,
  6. okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów, a na wezwanie uprawnionych kontrolerów biletu oraz biletu bagażowego.
 2. Na oferowanej trasie nieletni do 16 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 16 do 18 lat nieletni mogą podróżować samodzielnie jeżeli legitymują się notarialną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego na samodzielne odbycie Podróży lub posiadają "Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej ", podpisanym przez rodziców, bądź opiekuna prawnego w obecności członka załogi autokaru wiozącego dziecko, podczas odprawy związanej z przyjmowaniem pasażera na pokład autokaru. Dokument ten jest wystawiany i wydawany, wraz z biletem przez sprzedawcę, także w sytuacji, gdy podróżujący z osobą niepełnoletnią, nie jest jej opiekunem prawnym. W przypadku biletu internetowego "Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej jest zamieszczone na stronie www.visitor.com.pl . Należy je wydrukować w trzech egzemplarzach, wypełnić i podpisać.
 3. W czasie podróży opiekunem osoby niepełnosprawnej może by wyłącznie osoba pełnoletnia.
 4. Fakt nie przybycia Pasażera na miejsce odprawy podróżnych, na przystanek, najpóźniej o godzinie wyznaczonej w rozkładzie jazdy na odjazd autokaru jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
 5. W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Podróżny jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem. Dziecko do lat 12 nie przekraczające 150 cm wzrostu, jest przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym. Nie stosowanie się do tego wymogu może skutkowa karą pieniężną nakładaną bezpośrednio na Pasażera.
 6. Na pokładzie autokaru obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 7. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
 8. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom

3. PRZEWOŹNIK.

 1. Przewoźnik jest zobowiązany do:
  1. zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie,
  2. zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
  3. zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autobusu i niemożności kontynuowania jazdy;
 2. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Godziny wyjazdu i przyjazdu wykazane w rozkładach jazdy mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
 3. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki.
 4. W razie konieczności Przewoźnik może zmieniać kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany autokaru oraz może, w sytuacjach wyjątkowych, zmienić lub pominąć miejsca zatrzymania uwidocznione w bilecie lub rozkładach jazdy.
 5. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
  1. nie przestrzega warunków umowy przewozu,
  2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki, itp),
  3. znajduje się w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom,
  4. zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów,
  5. nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne,
  6. przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie autokaru na granicy.
 6. Na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003 r., nr 128, poz. 1175) Przewoźnik ma prawo przed rozpoczęciem podróży zażądać od Pasażera - cudzoziemca okazania ważnego paszportu i wizy. W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera - cudzoziemca na pokład autokaru, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika, lub która nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.

4. REZERWACJA. Przedsprzedaż biletów.

 1. Przedsprzedaż biletów, w zależności od linii, możliwa jest najwcześniej na 1 lub 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu w zależności od ustaleń na danej linii.
 2. W sieci sprzedaży Yokato Sp.z o.o. nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletu.
 3. Sprzedaży miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca. Miejsce w autokarze przydziela Przewoźnik po zakupie biletu. Zamiany miejsca można dokonać w miarę możliwości wolnych miejsc przy odprawie pasażera na pokład pojazdu.
 4. Dokładne informacje na temat miejsc rezerwacji dla biletów typu "open" zawarte są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danej linii autobusowej oraz w punktach sprzedaży biletów i u załóg autobusów.

5. BILET.

 1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu autokarami jest ważny bilet.
 2. Przez nabycie biletu dochodzi do zawarcia umowy przewozu między Przewoźnikiem a pasażerem na warunkach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Bilet zakupiony u agenta jest wystawiany przez tego agenta w punkcie sprzedaży, natomiast bilet internetowy jest drukowany bezpośrednio przez pasażera ze strony internetowej.
 4. Rodzaje biletów:
  1. bilet jednostronny - jest to bilet z określoną datą wyjazdu upoważniający do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia;
  2. bilet dwustronny zamknięty (datowany) - jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z określonymi datami wyjazdu w obu kierunkach. Bilet jest ważny przez okres 180 dni licząc od daty rozpoczęcia pierwszej podróży. Odstępstwa od tej reguły publikowane są w obowiązującym rozkładzie jazdy danej linii.
  3. bilet dwustronny typu "open" - jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z tą jednak różnicą, że datę wyjazdu powrotnego określa posiadacz biletu w dowolnie przez siebie wybranym terminie.
  4. Bilet "open" jest ważny przez okres 6 m-cy licząc od daty rozpoczęcia pierwszej podróży, wpisanej do biletu. Termin podróży powrotnej winien być zgłoszony we wskazanym przez Przewoźnika miejscu. Rezerwacja na dany termin dokonywana będzie w miarę dostępnych miejsc w autobusie.
 5. Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać:
  • imię i nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podróży,
  • określenie trasy podróży oraz datę jej rozpoczęcia,
  • nazwę Przewoźnika - sprzedawcy,
  • kwotę opłaconą za bilet, Dodatkowo bilet zakupiony u agenta powinien być oznaczony adresem biura (agenta) w którym dokonano zakupu. Bilet jest fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jeżeli w jego treści dodatkowo umieszczono następujące dane numery identyfikacji podatkowej NIP Przewoźnika sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem VAT oraz kwotę podatku VAT.
 6. Jeżeli bilet został wystawiony według taryfy specjalnej, posiadającej ograniczenia dotyczące trasy, dat i Przewoźników na poszczególnych odcinkach podróży, to przy dokonywaniu lub zmianie rezerwacji Pasażer winien poinformować PRZEWOŹNIKA lub agenta, że jest to bilet z taryfą specjalną. Niedopełnienie tego wymogu może spowodować pewne niedogodności, powstanie dodatkowych kosztów, a w szczególnych przypadkach utratę ważności biletu.
 7. Kupujący bilet zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych na nim zawartych oraz sprawdzenia ilości odcinków upoważniających do zrealizowania przejazdu
 8. Zmiany w bilecie.
  1. Wszelkie zmiany dotyczące biletu można dokonywać w miejscu jego wcześniejszego zakupu, tj przez Internet, u agentów PRZEWOŹNIKA, zagranicznych biurach współpracujących, zaś w szczególnych przypadkach w Centralnej Rezerwacji PRZEWOŹNIKA.
  2. Zmiana terminu podróży może być dokonana najpóźniej 2 dni przed wyjazdem. Nie można odstępować biletu innym osobom bez dokonania w druku biletu zmiany jego właściciela. Zmiany takiej może dokonać biuro sprzedaży przed rozpoczęciem podróży, do której upoważnia dany bilet i po uzyskaniu zgody Przewoźnika.
  3. Wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem agenta dokonującego zmian w bilecie. Niedopatrzenie przez pasażera tej formalności spowodować może utratę ważności biletu. W dniu wyjazdu nie dokonuje się żadnych zmian w bilecie.
  4. Opłaty związane ze zmianami w biletach wyszczególnione są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danych linii i wynoszą: powyżej 1 dnia przed wyjazdem -20 zł, (brutto) 1 dzień i w dniu wyjazdu zmiana -nie możliwa. Opłata za datowanie biletu OPEN - 20 zł. (brutto)
 9. Bilet zakupiony w biurze (u agenta) składa się z odcinków kontrolnych i okładki. Poszczególne odcinki biletu mogą być wyrywane jedynie przez uprawnione osoby.
 10. Bilet internetowy składa się z trzech odcinków kontrolnych i podlega sprawdzeniu i weryfikacji przez załogę autokaru podczas odprawy związanej z przyjmowaniem pasażera na pokład pojazdu.
 11. Bilet internetowy bez odpowiedniego odcinka kontrolnego, uszkodzony lub zniszczony jest nieważny.

6. ZWROT BILETU.

 1. Bilet może być zwrócony nie później niż na 2 dni przed wyjazdem wskazanym w treści biletu. Powyżej 1 dnia potrącenie wynosi 10%. Na 1 dzień i w dniu wyjazdu –potrącenie wynosi 100%.
 2. Odcinek powrotny biletu dwustronnego może być zwrócony wyłącznie w okresie ważności biletu, a w przypadku biletów open nie później niż do 180 dni od daty wyjazdu.
 3. Do zwracanego biletu należy dołączyć paragon z kasy fiskalnej, jeżeli sprzedaży biletu dokonano przy użyciu kasy fiskalnej.
 4. Zwrotu biletu należy dokonać w punkcie sprzedaży (u agenta), u którego dokonano zakupu,. Zwrot biletu internetowego może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej i systemu w którym została zakupiony.
 5. W przypadku biletów grupowych mogą być ustalone indywidualne zasady dokonania zwrotu.
 6. Za zwrócony bilet pasażer otrzyma zwrot należności za bilet (bilet powrotny) po potrąceniu odstępnego Wysokość odstępnego wynosi: 10% ceny biletu lub 10% różnicy między ceną biletu dwustronnego i jednostronnego przy biletach dwustronnych datowanych lub przy dwustronnych biletach open, w przypadku zwrotu powrotnego kuponu biletu najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed wyjazdem. Na 1 dzień i w dniu wyjazdu bilet nie podlega zwrotowi, potrącenie wynosi 100%
 7. Należność za bilet po potrąceniach będzie wypłacona w punkcie sprzedaży (u agenta) przy zwrocie biletu. W przypadku zwrotu niewykorzystanego biletu internetowego, zwrot należności dokonany będzie przekazem pocztowym lub przelewem bankowym w ciągu 7 dni od daty dokonania zwrotu.
 8. Potrącenia odstępnego z zapłaconej ceny biletu nie stosuje się jeżeli Pasażer odstąpił od umowy przewozu z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika.
 9. Nie podlegają zwrotowi należności za bilet niewykorzystany, jeżeli jego zwrot nastąpił po dacie wyjazdu wskazanej w treści biletu. Zwrotowi nie podlegają również należności za odcinki trasy krótsze niż przejazd w jedną stronę oraz w przypadku kiedy pasażera usunięto z autokaru z jego winy.
 10. W przypadkach indywidualnych na uzasadniony i udokumentowany pisemny wniosek pasażera po konsultacji z Przewoźnikiem może ustalić inne zasady zwrotu należności za niewykorzystany bilet.

7. ROZKŁAD JAZDY.

 1. Rozkład jazdy jest wydawnictwem informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 2. Rozkład jazdy może zawierać informacje dotyczące obowiązywania i stosowania zniżek preferencyjnych, wielkości potrąceń za niewykorzystany bilet oraz zasad dokonywania zwrotów inne niż podane w niniejszym regulaminie, we wskazanych okresach lub na określonych liniach.
 3. Rozkład jazdy autokarów jest podawany z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków (w czasie lokalnym), godzin przyjazdów oraz nazw przystanków

8. CENNIK.

 1. Cena biletów podawana jest jako wartość brutto, określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów. Bilety zakupione w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu, wg cenników w dostępnych w punktach sprzedaży oraz u załogi autokarów obsługujących linie.
 2. Cena biletu stanowi sumę wartości odcinka krajowego powiększoną o podatek od towarów i usług VAT oraz wartości odcinka zagranicznego.
 3. PRZEWOŹNIK stosuje następujące zniżki przy zakupie biletów:
  • dla dzieci do ukończenia 12 roku życia – 50 %
  • dla młodzieży, która nie ukończyła 26 roku życia - 10%
  • dla osób powyżej 60 roku życia - 10%
  • dla niemowląt z obowiązkiem miejscówki i posiadania kołyski/fotelika -50%
  Podane w niniejszym punkcie warunki wiekowe, uprawniające do skorzystania ze zniżek, muszą być dokładnie spełnione w dniu rozpoczęcia podróży. Decyduje data urodzenia
 4. Dla stałych klientów Przewoźnik może zastosować zniżki preferencyjne pod warunkiem że zostaną wprowadzone do cennika .
 5. Przewoźnik może wprowadzić dodatkową obniżoną taryfę promocyjną z określeniem warunków jej zastosowania np. zastosowane restrykcje co do zwrotu, zmian lub ograniczenia ilości miejsc w tej cenie na danym rejsie.
 6. W przypadku, gdy Pasażerowi przysługują dwie lub więcej zniżek, stosuje się wówczas największą przysługującą zniżkę. Nie stosuje się łączenia (sumowania) zniżek, o ile regulamin określający zasady przyznawania zniżek nie stanowi inaczej.

9. BAGAŻ.

 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 1 sztukę bagażu rejestrowanego i 1 bagaż podręczny:
  1. jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg i łącznych wymiarach 160 cm (wysokość + szerokość + długość), przewożonego w luku bagażowym,
  2. jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 6 kg, o ile warunki w aktualnym rozkładzie jazdy w miejscach dotyczących poszczególnych linii nie stanowią inaczej
 2. Bagaż podręczny powinien być w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem pasażera, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
 3. Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary i ilości będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą i w miarę możliwości wolnego miejsca w lukach bagażowych.
 4. Pasażer ma prawo zabrać za dopłatą dodatkową sztukę bagażu, przy czym łączny ciężar bagażu nie może przekroczyć 50 kg, o ile warunki podane w rozkładzie jazdy dla poszczególnych linii nie stanowią inaczej. Każda większą ilość sztuk bagażu należy uzgodnić z Przewoźnikiem telefonicznie przed planowanym wyjazdem.
 5. Bagaż dodatkowy jest płatny u kierowcy w miarę możliwości zabrania za opłatą wg cennika: pierwsza sztuka -10 pln , druga sztuka. 20 pln (ceny podawane są brutto)
 6. Pasażer będący inwalidą ma prawo do bezpłatnego przewozu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.
 7. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
 9. O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo załoga autobusu.
 10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.
 11. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez pasażera trwałą przewieszką z podanym Nazwiskiem i adresem oraz banderolą bagażową wydaną przez Przewoźnika.
 12. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 13. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków (podstawa prawna - art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).
 14. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę autokaru usunięty z pojazdu.
 15. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w autobusie, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.
 16. Pasażer ma prawo odmowy zapłaty za przewóz bagażu, jeżeli nie otrzymał od załogi banderoli bagażowej oznaczonej jako płatnej.
 17. Przewóz (małych) zwierząt w autokarze jest możliwy, ale musi być wcześniej uzgodniony z Przewoźnikiem, pobierana jest opłata jak za bilet pasażerski (według obowiązującego cennika), zwierzę musi posiadać paszport z ważnymi badaniami i być przewożone w klatce o wymiarach (ok. 50x50 cm) i łącznej wadze do 10 kg. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów. Wyjątek stanowią psy - przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym.
 18. Pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty cenne, w szczególności kosztowności, przedmioty mające wartość naukową i artystyczną, a także sprzęt elektroniczny mogą być przewożone wyłącznie wewnątrz autokaru jako Bagaż podręczny, znajdujący się pod nadzorem Pasażera. Przewoźnik nie przyjmuje pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów cennych na przechowanie

10. REKLAMACJE.

 1. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię oraz rachunki dokumentujące ewentualne koszty poniesione przez Pasażera w zakresie wnoszonej reklamacji. Przewoźnik ma obowiązek od momentu wniesienia reklamacji termin 14 dni na udzielenie odpowiedzi co do jej zasadności. Przewoźnik zastrzega sobie termin załatwienia reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Reklamacja powinna zawierać: datę sporządzenia reklamacji, imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika, imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację, tytuł oraz uzasadnienie reklamacji, kwotę roszczenia, wykaz załączonych dokumentów, podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji
 2. Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach - jego następca prawny.
 3. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Reklamacji nie można składać w przypadku, gdy bagaż przy przyjmowaniu do luku bagażowego nie był oznakowany banderolą Przewoźnika. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru w bilecie pasażera.
 4. Bagaż nieodebrany przez pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowywania w firmie na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się we wskazanym wyżej terminie zawartość bagażu zostanie zlikwidowana.
 5. Przedmioty pozostawione w autobusie przez Pasażera przez nieuwagę lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
 6. W przypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia bagażu z winy Przewoźnika, wysokość odszkodowania wyznaczana jest w oparciu o określenie realnej wartości zniszczonej rzeczy co należy udowodnić. Jeżeli jednak bagaż zostanie skradziony odpowiedzialności nie ponosi przewoźnik. Od takich przypadków należy wykupić odpowiednie ubezpieczenie.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Yokato Sp.z o.o. może przetwarzać bez zgody Pasażera dane, w celu prawidłowej realizacji umowy o przewóz, zgodnie z Ustawą o ochronie danych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Yokato Sp.z o.o. zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Pasażer wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

12. ZMIANA REGULAMINU.

 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach.
 2. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w serwisie internetowym nie są możliwe.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustaw:
  • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.),
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
  • ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.),
  • ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004
  • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zmian.),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz 266).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Oferentem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 03.02.2015

wróć do spisu przewoźników

Informujemy, ze strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Ustawieniami plikow cookies mozna zarzadzac za pomoca ustawien przegladarki internetowej. Kliknij zgadzam sie aby ukryc ten komunikat.